URL một số hàm javascript xử lý

  1. Lấy đường dẫn url hiện tại bằng javascript
  2. Mã hóa giá trị là url khi truyển trên url web
  3. Gọi url từ biến truyền vào

1. Lấy đường dẫn url hiện tại bằng javascript

var currentLocation = window.location;

2. Mã hóa giá trị là url khi truyền trên url web

encodeURIComponent( window.location );

Nguyên nhân: khi sử dụng để quay về lại trang xử lý ta cần thêm trên url là

url_b =encodeURIComponent( window.location );

"&url_back="+ url_b

Ví dụ:

Có 2 trang:  datphong.html và chonngay.html
Khi vào datphong.html nếu không có tham số ?ngay thì chyển qua trang chonngay.html

datphong.html
<script>
 url_goto="datphong.html?url_back=";
 url_back= urlCurrent_DelPara("ngay"); // nếu datphong.html đã có tham số url ngay thì xóa (nếu không sẽ bị nối dồn)
 url_back+= "&tungay={date}";
 url_back= encodeURIComponent(url_back); //truyền qua url không bị lỗi
 url_goto +=  url_back;
// alert(url_hientai);

 if( urlGetValuePara_Null("ngay","")=="")
 {
        window.location.href = url_goto ;
 }
 //* Nếu có nút chọn
  $('.btNutChon').click(function(){
   //alert(url_goto);
      window.location.href = url_goto ;
    });
</script>

bên trang chonngay.html
// Gọi script khi chọn ngày

<script>
  gtSet="Xử lý ....";
   url_back__=  urlGetValuePara_Null("url_back","");
   url_back__ =  url_back__.replace("{date}", gtSet);
    
    window.location.href =decodeURIComponent( url_back__ ); //giải mã lại url về bình thường

</script>
 

 

 

3. Chạy Url

    window.location.href = 'http://www.google.com';
    window.location.assign("http://www.w3schools.com");
    window.location = 'http://www.google.com';