Hàm xử lý ngày giờ DateTime trong Javascript

Một số màm chuyên xử lý ngày giờ DateTime trong Javascript

+ Khai báo lấy ngày giờ hiện tại Javascript
var d= new Date();
alert(d);

+ Lấy giá trị Ngày, tháng, năm  của ngày hiện hành Javascript
var d= new Date();
alert(d.getDate());
alert(d.getHours());
alert(d.getMinutes());

alert(d.getMonth()+1);  // Vì tháng trả về từ 0 - 11
alert(d.getFullYear());+ Tính số phút trong Javascript
  var _ord_date = new Date(ord_date);
    var now_date = new Date();
    var dif = _ord_date-now_date;
    dif = Math.round((dif/1000)/60);

+ Lấy thứ trong tuần Javascript
function thuCuaNgay(date)
{
// Lấy tên thứ của ngày hiện tại
    var current_day = date.getDay();
    switch (current_day) {
        case 0:
            day_name = "Chủ nhật";
            break;
        case 1:
            day_name = "Thứ hai";
            break;
        case 2:
            day_name = "Thứ ba";
            break;
        case 3:
            day_name = "Thứ tư";
            break;
        case 4:
            day_name = "Thứ năm";
            break;
        case 5:
            day_name = "Thứ sau";
            break;
        case 6:
            day_name = "Thứ bảy";
    }
    return day_name;
}
/* Cách dùng
var d= new Date();
alert( thuCuaNgay(d)  );


+ Tổng số ngày của tháng trong Javascript

function daysInMonth (month, year) {
    return new Date(year, month, 0).getDate();
}


+ Hàm Add date trong javascript

const d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
alert( d );

+ Hàm Add month trong javascript

const d = new Date();
d.setMonth(4);
alert( d );

+ Hàm tính thời gian sử dụng (ngày giờ vào trừ ngày giờ ra)
//* Tham số truyền vào là biến kiểu ngày
function tinhGioRaVaoStr(date_GioVao,date_GioRa)
{
    var milliseconds = date_GioVao -date_GioRa;
    let seconds = Math.floor(milliseconds / 1000);
    let minutes = Math.floor(seconds / 60);
    let hours = Math.floor(minutes / 60);
    var sophut =Math.abs(  minutes % 60 );

    var sogio = minutes / 60;
    sogio =  Math.floor(sogio);
    sogio=Math.abs(sogio);
    if(sophut>0)
    sogio=sogio-1;
    if(sogio<0) sogio=0;
    return sogio +" giờ : "+ sophut  +" phút";
}