Một số hàm thông báo trong javascript

Cách sử dụng một số hàm thông báo trong javascript

Hàm thông báo

<script>

// Hàm thông báo

alert("Bạn khỏe không ?");

// thêm \n sẽ xuống hàng

alert("Hello\nHow are you?");

// Hàm thông báo có trả về hành động xác nhận

if (confirm("Press a button!") == true) {
  text = "Bạn đã nhấn OK!";
} else {
  text = "Bạn đã nhấn Canceled!";
}


</script>