Hàm addHours trong Javascript

Cách sử dụng hàm addHours trong Javascript

Cách thêm giờ vào biến kiểu ngày trong Javascript

<script>
        // Lấy ngày giờ hiện hành ra biến homnay
         var homnay= new Date();
         Date.prototype.addHours = function(h) {
            this.setHours(this.getHours() + h);
            return this;
        }
       alert("Truoc khi thêm giờ addHours" + homnay);
       homnay.addHours(2);
       alert("Sau khi thêm giờ addHours" + homnay);
</script>

* Khi in ra các bạn chú ý mục giờ, sẽ thấy thay đổi + 2 giờ in ra màn hình với lệnh alert javascript

Ví dụ 2: Thêm giờ và thêm phút bằng javascript

<div id="ngayhienhanh"></div>
<button type="button" onclick="thaydoigio(1)" >Thêm 1 giờ</button>
<button type="button" onclick="thaydoiphut(15)" >Thêm 15 phút</button>
<div id="ketqua"></div>
<script>
var date= new Date();
var dateString = new Date(date.getTime() - (date.getTimezoneOffset() * 60000 )).toISOString();
document.getElementById("ngayhienhanh").innerHTML =dateString;

function thaydoigio(them)
{
    date.setHours(date.getHours() + them);
    var dateString = new Date(date.getTime() - (date.getTimezoneOffset() * 60000 )).toISOString();
    document.getElementById("ketqua").innerHTML =dateString;
}
function thaydoiphut(them)
{
    date.setMinutes(date.getMinutes() + them);
    var dateString = new Date(date.getTime() - (date.getTimezoneOffset() * 60000 )).toISOString();
    document.getElementById("ketqua").innerHTML =dateString;
}


       
</script>