Kiểm tra dữ liệu đầu vào là số hay là ngày trong js

1. Kiểm tra là số
isNaN
Đầy đủ: Syntax: Number.isNaN(value)
    * NaN (Not a number). Hàm này kiểm tra một giá trị truyền vào có phải là số hay không?.
 let number = $("[name=TextInput]").val();
 alert( isNaN (number) );

Nếu là chữ trả về true, nếu là số trả về false

isInteger

Number.isInteger(0);
Number.isInteger(0/0);
Number.isInteger(0.5);
Number.isInteger(false);
Number.isInteger(NaN);
Number.isInteger(Infinity);
Number.isInteger(-Infinity);

Is 0 an integer? true
Is 0/0 an integer? false
Is 0.5 an integer? false
Is false an integer? false
Is Infinity an integer? false
Is -Infinityo an integer? false
Is NaN an integer? false


//Hàm check data
function checkData()
{
    var g_NameInput =$("[name=NameInput]").val();
    if( isNaN (g_NameInput) )
    {
        $("[name=NameInput]").focus();
        alert_pIIF('Thông báo',"Giờ phải nhập là số",3500,"danger");
        return false;
    }  

    return true;

}